İstanbul İmar Planı
İstanbul İmar Planı

İstanbul’un imar planı şiddetle tenkit edildi

Şehir Meclisi’nin dünkü celsesinde Cemil Topuzlu İstanbul’u güzelleştirmekten ziyade çirkinleştirdiğini söyledi

Vilayet Umumi Meclisi dün saat 15’de Atıf Ödül’ün başkanlığı altında toplanmıştır. Geçen celsenin zaptı okunup kabul edildikten sonra, Meclis’in çalışma günleri ve saatleri üzerinde görüşmeye geçilmiştir. Ekseriyetle Meclis’in salı ve cuma günleri saat 16 yerine 15’de toplanmasına karar verilmiş, bilahare riyaset makamına verilen takrirlerin okunmasına geçilmiştir.

Bu takrirler arasında Belediye Zabıtası Talimatnamesi’nin yeniden gözden geçirilmesi bugünün icaplarına göre tadil edilmesi, bazı yerlerdeki havagazı tenvir lambalarının kaldırılması, yerine elektrik lambalarının konması istenmekte idi. Bu takrirler alakalı encümenlere ve makama havale edildikten sonra, Cemil Topuzlu’nun İstanbul’un imarına ait bir takririnin okunmasına geçilmiştir. Takrir okunduktan sonra, Cemil Topuzlu söz alarak takririni açıklayacağını söylemiştir. Takrir sahibi; imar planlarının yapıldığını, fakat bunların çoğunun tatbik edilmediğini, dolaplarda kaldığını, tatbik edilenlerin İstanbul’u güzelleştirmekten ziyade çirkinleştirdiğini, imarın ekseriyetle Beyoğlu tarafında yapıldığını, halbuki imarın İstanbul tarafından başlanmasının daha uygun olacağını, İstanbul’un imardan ziyade mevcut imarın mesken buhranı yarattığını söylemiş, İstanbul’un büyük bir Anadolu köyüne benzediğini ve imar işlerimizin düzenlenmesi lazım geldiğini uzun uzadıya anlatmıştır.

Azadan Hikmet Balkan, İstanbul’un imardan ziyade iktisadi kalkınmaya ihtiyacı olduğunu, imar sevdasından ziyade bu mesele ile meşgul olmak lazım geldiğini söylemiştir. Uzun münakaşalardan sonra Sadi Bekter, imar planlarının rastgele değişmeyeceğini söylemiştir. Neticede takririn makama ve alakalı bir komisyona havale edilmesine karar verilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Hoparlörlerle reklam yapılmasına ait teklif halkı mustarip etmeyecek şekilde tanzim edilmesi için sağlık ve mülkiye komisyonlarına havale edildikten sonra Mecidiyeköy tevsi planı hakkında muhtelit komisyonun mazbatası okunmuştur. Azalar bu tevsi planın Levent Çiftliği’ndeki sahada yapılacak inşaatla alakalı olarak genişletilerek yapılması temennisinde bulunmuşlardır. Mazbata komisyona havale edilmiştir. Meclis salı günü saat 15’de tekrar toplanacaktır.

Hürriyet 4 Haziran 1948 –