Kore’de hizmet etmek üzere Birleşmiş Milletler emrine asker veriyoruz

Bakanlar Kurulu, dün gece yaptığı fevkalade toplantıda bu hususu karara bağladı. Kore’ye gönderilecek Türk savaş birliği 4500 mevcudlu olacak.

Ankara’da olağanüstü bir siyasi faaliyet müşahede ediliyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dış İşleri Bakanı, Washington Büyükelçimiz Erkin ve Selim Sarper’le yarım saat görüştüler.

Kore harbinde hizmet etmek üzere 4500 mevcudlu silahlı bir Türk savaş birliğinin Birleşmiş Milletler emrine verilmesi bu gece Bakanlar Kurulunda kararlaştırıldı.

Kurul, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın başkanlığında toplanmıştır. Seyahatte bulunan Bakanlara dönmeleri tebliğ edildiğinden, Maliye ve Bayındırlık Bakanları müstesna olmak üzere, diğer kabine üyeleri akşama kadar şehrimize avdet etmiş bulunuyorlardı. Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut da içtimaa iştirak etmişlerdir.

Bakanlar Kurulu gündemindeki, başlıca maddeyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie’nin Kore harbine silahlı yardım için 15 Temmuz 1950 tarihli telgrafına verilecek cevabımız teşkil ediyordu. Dış İşleri Bakanlığınca hazırlanan metin üzerinde görüşmeler olmuş ve mevzu bütün teferruatile etraflı şekilde incelenmiştir.

Bilindiği gibi mesele Türkiye’nin herhangi bir harbe iştiraki değil Birleşmiş Milletler Paktından doğan taahhüdlerine riayetidir.

Birbirinden 38 inci arz derecesile ayrılmış olan iki Kore hükümetinden güneyde olanı kuzeyde bulunanın silâhlı taarruzuna uğramış olduğundan Güvenlik Konseyi kararlarına uymak gerekmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben hazırlanmış olan kısa ve açık bir cevabın derhal gönderilmesi tekarrür etmiştir. Toplantı saat 21.30 da sona ermiştir. Kabine içtimaından sonra, Cumhur Başkanı, Başbakan ve Dış işleri Bakanı Washington Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkin’i kabul ederek yarım saat görüşmüşlerdir. Siyasi çevrelerde, Bakanlar Kurulunun bu geceki kararına tekaddüm eden, siyasi faaliyete de büyük bir önem verilmektedir. Gerek Birleşniş Milletler nezdindeki daimi delegemiz Selim Sarper ve gerek Washington Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkinin iki günden beri Cumhur Başkanı nezdinde bulunması muhtelif tefsirlere ve tahminlere yol açmıştır.

Bugün saat 15 te Yalovada memuriyeti başına gitmek üzere Cumhur Başkanına veda eden Selim Sarper, yarın akşam Türkiye saati ile 18 de Lake Succes’de bulunacaktır.

Selim Sarper vazifesine döndü

Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdindeki daimi delegemlz Selim Sarper dün akşam saat 1.30 da uçakla New-Yorka müteveccihen hareket etmiştir.

Temmuz 1950