İstanbul’da tanker faciası

İstanbullular, dün sabaha karşı saat 5.30’da şimdiye kadar görülmemiş müthiş bir patlama ile yataklarından fırladılar. Onar dakika arayla meydana gelen ikinci ve üçüncü patlamaların şiddetinden Üsküdar, Kadıköy, Etiler, Beşiktaş, Bebek, Eminönü semtle rindeki binlerce binanın camları kırıldı.

Arka arka ya üç patlamayla neye uğradıklarını şaşıran İs-tanbullular »gökyüzünün bir anda kızıllaştığını gö-rünce telefonlarına sarı-larak yangın, Sıkıyöne¬tim ve Emniyet görevli¬lerini aramaya başladılar. Bu arada,çeşitli semtler¬de bulunan tüpgaz depo-larının patlamış olabile-ceğini de düşünerek kuş-kuya kapıldılar.
İstanbul ayağa kalktı
İstanbul’u ayağa kal-dıran patlama Haydarpa-1 şa önlerinde demirli 94 bin ton ham petrol yüklü Romen tankerine, “Evri- ani” adlı bir Yunan yük gemisinin çarpması so-nucu meydana geldi.Çar pışma sonucu, ham pet¬rol yüklü Romen bandıra lı “Independanta” adlı dev tanker,infilaklerle birlikte yanmaya başla¬dı. Bu sırada, tankerden denize akan petrolün Ka dıköy önlerine ve Yedi- kule yönüne doğru yayıl¬ması paniğin büyümesi¬ne yol açtı,fakat durum fazla tehlike yaratmadı.
Yanan Romen tan-kerinin 54 mürettebatın-dan 15 kişinin denize at-ladığı bildiri İdi. Bunlar-dan üçü ölü, üçü de ya¬ralı olarak sahile çıka¬rıldı. Geriye kalan 48 kişinin de boğulmuş ya da yanarak Ölmüş oldu¬ğu sanılıyor. Çarpışma sı¬rasında Yunan yük gemi¬sinde de yangın çıktıysa da,Zeytinbumu açıkla¬rına çekilen şilepteki yangın öğle saatlerine doğru söndürüldü. Yu¬nan şilebindeki 30 mü- rettabatm bir kısmının o- layı hafif yaralarla at-lattığı belirtiliyor.
94 bin ton ham petrol yüklü Romen tankerin¬den çıkan siyah duman¬lar bir anda İstanbul se¬malarını kapladı ve kent¬lilere ayrı bir korku yaşat tı.ilgililer, rüzgarın yön değiştirmesi veya şiddet lenmesi halinde yangı¬nın Kadıköy yakasına sıçrayarak çok büyük bir tehlikeye neden olabile¬ceğini belirterek, “İs¬tanbulluları Allah ko-rudu” şeklinde konuştu-lar. Yanan tankerin sığ sularda karaya oturma-sının da büyük bir şans olduğu belirtildi.
Romen tankerinin Libya’dan yüklediği ham petrolü Romanya’ya gö¬türdüğü ve * ‘Kılavuz” almak amacıyla Haydar¬paşa açıklarında bekler¬ken demir boru yüklü Yu nan şilebinin iskele yö¬nünden üzerine bindirdiği bildiriliyor.Yangının başlamasından hemen sonra İstanbul Boğazı tra fiğe kapatıldı ve Kadıköy Karaköy yolcu vapurla-rının sefer yapmalarına izin verilmedi, infilak tehlikesinin ortadan kalk ması üzerine öğleden sonra Boğaz’Jaki deniz trafiği açıldı. _
Yangın söndürme ça-lışmalarını Deniz Kuv-vetleri’ne bağlı gemiler ile Alemdar—I ve Sön- düren-I gemileri sürdü¬rüyor .Ipraş ‘tan gelen
köpük yüklü bir römork de yangın söndürme ça-lışmalarına katıldı. Yan-gının tamamen söndü- rülmesine imkan bulun-madığı ve geminin 15-20 gün daha yanmaya de¬vam edeceği bildirili¬yor. Çalışmalar, yangının kente ve deniz trafiğine zarar vermesini önlemek yolunda yürütülüyor, il-gililer, hava şartlarının değişmemesi halinde ge minin içindeki petrolün en az 10 gün süreceğini belirtiyorlar.

Kasım 1979