Trahom hastalığı Adıyaman’ın tamamını kör etti

Adıyaman kasabasında trahom hastalığı nedeniyle yedi bin nüfusun 6.791’i kör imiş.

İngiliz gazetelerinden biri son nüshasında şu haberi neşrediyor:

“Anadolu’da Hısnımansur havalisinde Adıyaman şehrinin 7000 kişiye baliğ olan nüfusunun 6791 kişisi kör ve ebedi zulmet içinde olduğu anlaşılmıştır. Trahoma göz hastalığı nesillerden beri erkek, kadın ve çocuklara sirayet ettiğinden bu umumi facia meydana gelmiştir.

Adıyaman’da herkes kör olduğundan ve namahreme bakmak şöyle dursun herkes kendi zevce ve çocuğunu bile göremediğinden kadınlar çarşafı ve baş örtüsünü çoktan terk etmişlerdir. Geceleri sokaklarda belediye fener yakmağa lüzum görmemektedir.

Trahoma yalnız Adıyamanda değil Hısnımansura tabi diğer kırk sekiz köyde de şiddetle hükmünü icra ediyor.

Hükümet bu faciayı haber aldığından derhal şiddetle acele tedbirler ittihaz etmiştir. Bu cümleden olarak 250 bin lira tahsisat vermiş ve bununla tedavi başlamıştır. Trahomdan muztarip olup muhtacı tedavi 155.144 hasta vardır.”

Haziran 1930