Rudyard Kipling Kimdir
Rudyard Kipling Kimdir

Maruf İngiliz edibi Rudyard Kipling evvelki gece öldü

Rudyard Kipling, dün gece Middleseks hastanelerinin birinde ölmüştür.

Ölümüne sebeb olan buhran pazartesi gecesi vaki olmuş ve ertesi sabah, hastanın midesinde ameliyat yapmak lazım gelmiştir.

Mide ülserinden muztarib bulunan Kipling, 45 saatten beridir hemen tamamile bitkin bir halde idi ve arada sırada kısa bir müddet için, kendine gelebiliyordu.

Mudyard Kipling kimdir?

Ingilizce konuşan bütün memleketlerde büyük bir şöhret kazanmış olan büyük Ingiliz edibi Rudyard Kipling 30 ilkkanun 1865’te Hindistan’ın Bombay şehrinde doğmuştur.

Rudyard Kipling tahsilini İngiltere’De yapmış ve genç yaşında İngliliz kolejlerinde geçirdiği hayatı anlatan “Stalky and Company” isimli bir kitab neşretmiştir.

Hindistana dönüşüde 17 yaşında olan genç Kipling gazeteciliğe başlamış ve Lahurda çıkan “Civil and Military Gazette” gazetesine muharrir olmuştur. Dört sene sonra Deportmental Ditties adındaki mizahi eserini neşretmiş, ayni zamanda çalıştığı gazeteye de şiirler yazmağa başlamıştır. 1887’de Kipling gazetesinde neşrettiği küçük hikayeleri “Plain Tales from the Hills” başlığı altında bir kitabda toplamış ve bu ilk kıymetli eserile edebiyat aleminin nazarı dikkatini celbetmiştir.

Hindistanın en büyük kitabcıları genç edibin eserlerini kapışmağa başladıklarından, Kipling iki sene zarfında altı kitab daha yazmıştır.

Bu sırada yazdığı kitablardan bilhassa Soldiers Three adındaki eseri büyük bir rağbet kazanmış, müellifinin adını İngiltereye ve Amerikaya tanıtmıştır. Bu tarihten sonra Kipling beynelmilel şöhretler sırasına girmiştir. Henüz 24 yaşını doldurmıyan bir gencin kaleminden çıkan bu eserler bir çok dillere tercüme edilmiş, Kipling’in küçük hikayeleri her tarafta aranmağa başlamıştır. Bilhassa Hindistana dair yazdığı küçük hikayeler fazla rağbet bulmuştur.

Kipling 1905’te romancılığa başlamış, maamafih bu vadide ilk eseri büyük bir muvaffakiyet kazanamamıştır. Fakat bu ilk tecrübeden sonra birçok büyük eserler vermiştir.

Kiplingin romanlarının kazandığı rağbet hakkında bir fikir vermek için 1901’de yazdığı Kim adlı kitabın İngilterede 250 bin, Amerikada ise üç milyon nüsha satıldığını kaydetmek kifayet eder. 1911De yazdığı 24 şiirle Kipling ayni zamanda yüksek bir şair olduğunu da ispat etmiştir.

Kiplingin çocuk hikayeleri de ayrıca kayda değer.

Dün gece Kiplingin ölümünü haber veren Londar radyosu ondan şu şekilde bahsetmiştir:

“Kipling kuvvetli bir şair, emsaline ender tesadüf edilen bir edib, asil bir sanatkardı”

Rudyard Kipling 1907 Nobel edebiyat mükafatını da kazanmıştır.

19 Ocak 1936 – Cumhuriyet Gazetesi Arşivi